een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Afwezigheden

Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

 

De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat het leerplichtige kind regelmatig de school bezoekt. Er wordt gevraagd de eerste dag van de afwezigheid de school vanaf 8u15 telefonisch op de hoogte te brengen. Het is wenselijk dat de afwezigheid van kleuters eveneens wordt gemeld.

 

Regelgeving afwezigheden:

 

• Ziekte

Indien uw kind tot en met drie opeenvolgende dagen ziek is kan u als ouder zelf een briefje schrijven. Dit wordt slechts maximum vier keer per schooljaar toegestaan. Bij een vijfde afwezigheid wegens ziekte is een doktersattest verplicht. Voor afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende dagen is een doktersbriefje verplicht. Het aantal doktersbriefjes per schooljaar is onbeperkt.

• Van rechtswege gewettigde afwezigheden zoals begrafenis of huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woont of van bloed- of aanverwant 1° graad, onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht e.a. : zie schoolreglement.

• Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwelijke overtuiging: met briefje van ouders.

• Alle andere afwezigheden die hierboven niet zijn opgesomd of niet gewettigd kunnen worden zijn problematische of ongewettigde afwezigheden. (vb: afwezig wegens familiale redenen; autopech enz.).

Wanneer leerlingen meer dan 10 halve dagen ongewettigd afwezig zijn wordt een problematisch dossier aangelegd. Het CLB zal dan in samenspraak met de school het kind begeleiden.

Opmerking

– Het leerplichtige kind dat bovenstaande regels inzake schoolbezoek niet respecteert, voldoet niet aan de wetgeving op de leerplicht.

– Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs.